Χρηματοδότηση

Το έργο αξιολογήθηκε, εντάχθηκε και ολοκληρώθηκε ως Πράξη του μέτρου 1.3 «Πολιτισμός» του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ Κ.Π.Σ. Ο προϋπολογισμός του έργου χωρίς ΦΠΑ ανήλθε στα 600.000€.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Κρατικό Προϋπολογισμό ( Υπουργείο Πολιτισμού). Επειδή ο ΦΠΑ του έργου δεν αποτελούσε επιλέξιμη δαπάνη αυτή καταβλήθηκε από πόρους του Θεάτρου.

Το Θέατρο συνέβαλε με δικούς του πόρους πέραν του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και συνεχίζει να συμβάλλει μετά την αποπεράτωση.