Περιγραφή

Ο Πανδέκτης του Ελληνικού Χορού

Το Πληροφορικό Σύστημα

1 Σκοπός

Το Πληροφορικό σύστημα «Πανδέκτης του Ελληνικού χορού», στο εξής απλά «Πανδέκτης», καταγράφει ότι αφορά τον Ελληνικό χορό και τις ενδεχόμενες συσχετίσεις του με τον παγκόσμιο χορό διαχρονικά και διαπολιτισμικά.

Ο Πανδέκτης δηλαδή καταγράφει τόσο «άμεσα» χορευτικά δημιουργήματα (κινηματογραφημένο χορό, φωτογραφίες από χορευτικές περιστάσεις, μουσική και άσματα συνοδευτικά του χορού), όσο και «έμμεσα» χορευτικά δημιουργήματα (φορεσιές, αντικείμενα, κείμενα, εικόνες, κ.τ.λ.)

Ο Πανδέκτης είναι ένα εργαλείο καταγραφής και ανάκτησης κάθε είδους πληροφορίας σχετικής με το χορό . Ο Πανδέκτης φιλοδοξεί να είναι σημείο αναφοράς για τον χορό, αυθεντική πηγή και όργανο μελέτης του Ελληνικού χορού. Ο φιλόδοξος αυτός στόχος επιβάλλει την διαρκή ενημέρωση του. Ο Πανδέκτης Διαρκώς θα εμπλουτίζεται και θα βελτιώνεται.

2 Στόχοι - Απαιτήσεις

Η τήρηση όλων των ανωτέρω πληροφοριών με στόχο

1. Την εφικτή και αποτελεσματική ανάκτηση πληροφοριών με ελάχιστα κριτήρια τα:

– Είδος (τέχνης ή Επιστήμης)

– Θέμα

– Τόπος (Πολιτισμική, Γεωγραφική, Διοικητική περιοχή)

– Εθνολογικά χαρακτηριστικά (έθνος, γλώσσα)

– Χρόνος Περίοδος

– Τεχνική

– Τεχνολογία

– Δημιουργήματα – άρθρα (τίτλος - γλώσσα, έκδοση, Αρ. Μητρώου διεθνούς ή ειδικής καταλογογράφησης (π.χ. ISBN, ISSN, κ.τλ.)

– Δημιουργοί – Συνεργοί

2. Την διατήρηση της ιστορικότητας ώστε να είναι εφικτή η διασυνδεδεμένη αναδρομική αναζήτηση πολιτισμικών τεκμηρίων

3. Την αναζήτηση και πλοήγηση με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια συσχετισμένων πληροφοριών (τομές όλων των υποσυνόλων που δημιουργούν τα πιο πάνω κριτήρια)

4. Την ορθή και χωρίς αμφισημίες εισαγωγή δεδομένων στον Πανδέκτη

5. Την ασφαλή προσβασιμότητα (επίπεδα εξουσιοδότησης χρηστών)

6. Την ασφαλή συντήρηση των πληροφοριών (Ημερολόγιο καταστρώματος, Αντίγραφα ασφαλείας του συνόλου των πληροφοριών ως ΨΑ, καταγραφή πληροφοριών για την εύκολη μελλοντικά μετανάστευση (migration) σε άλλες τεχνολογίες

7. Την εύχρηστη γρήγορη χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις απομνημόνευσης κωδικών και όρων ενημέρωση και αξιοποίηση του Π.Σ. από τους χρήστες

8. Την επεκτασιμότητα τόσο ως προς το πλήθος και είδος των πληροφοριών που διαχειρίζεται όσο και ως προς το πλήθος και είδος των λειτουργιών που διεκπεραιώνει.

9. Τη συντηρησιμότητα

10. Τη δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα Πληροφορικά Συστήματα ιδίως πολιτισμικού περιεχομένου.

11. Την εξασφάλιση της ελευθερίας του χρήστη ερευνητή σχολιαστή στην εισαγωγή και χρήση όρων χωρίς κανέναν ακαδημαϊκό περιορισμό

3 Γενικές αρχές Βασικές έννοιες

Η Διαχείριση όμως της πολυποκιλότητας των πολιτισμικών τεκμηρίων, των ποικιλότροπων συσχετισμών τους, και των ανθρώπων, οι οποίοι, είτε ως συνεργοί, είτε ως σχολιαστές πολιτισμικών γεγονότων, αναφέρονται σ΄ αυτά επιβάλλει την μέσω αφαιρέσεων γενίκευση και κατόπιν την κατά κατηγορία εξειδίκευση.

Υπάρχουν λοιπόν έννοιες ή οντότητες κλειδιά με τις οποίες θα ασχοληθούμε προκειμένου να γίνει κατανοητός ο σχεδιασμός και η λειτουργία του Πανδέκτη

Ο χορός όπως και το θέατρο είναι τέχνη εφήμερη. Σε αντίθεση με τη γλυπτική, τη ζωγραφική και άλλες μορφές τέχνης, το αποτέλεσμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας είναι «στιγμιαίο» και όχι διαρκώς άμεσα διαθέσιμο στις αισθήσεις του αποδέκτη του.

Είναι όμως έμμεσα διαθέσιμο μέσα από σχόλια, μαρτυρίες ή επαναλήψεις ή μεταγραφές που με τη σειρά τους θα γίνουν αφορμές για νέα σχόλια, μαρτυρίες κ.τ.λ.

Επειδή λοιπόν τα πολιτιστικά τεκμήρια των συλλογών του Θεάτρου είναι αντικείμενα της πραγματικότητας και όχι άϋλα όντα αναφερόμενα στο χορό, το Πληροφορικό Σύστημα θα καταχωρίζει και περιγράφει ως προς τις πραγματιστικές τους ιδιότητες αντικείμενα (π.χ. φωτογραφία, κινηματογραφική ταινία της παράστασης «12/8/1985 Χοροί της Θράκης»)

3.1 Αντικείμενο

Τα φυσικά αντικείμενα όμως είναι αδύνατο να εισαχθούν στον Η/Υ γι’αυτό τα ψηφιοποιούμε και παράγουμε «ψηφιακά υποκατάστατα».

Το πληροφορικό μας σύστημα διαχειρίζεται λοιπόν τόσο φυσικά όσο και ψηφιακά τέτοια. Για την ανάλυση μας ισχύουν :

«Αντικείμενο» είναι ένα φυσικό αντικείμενο ή ένα ψηφιακό αντικείμενο.

Για οποιοδήποτε φυσικό αντικείμενο δύναται να υπάρχει ή να μην υπάρχει ψηφιακό υποκατάστατο (ψηφιακό αντικείμενο το οποίο να αποτελεί την ψηφιακή του αναπαράσταση).

Και αντίστοιχα οποιοδήποτε ψηφιακό αντικείμενο είναι δυνατό να αποτελεί ή να μην είναι ψηφιακό υποκατάστατο κάποιου φυσικού αντικειμένου.

Ένα ψηφιακό αντικείμενο πιθανό να είναι «εκ γενετής ψηφιακό» , ή να είναι ένα ψηφιακό υποκατάστατο .

Για οποιοδήποτε φυσικό αντικείμενο δύναται να υπάρχει ή να μην υπάρχει ψηφιακό υποκατάστατο (ψηφιακό αντικείμενο το οποίο να αποτελεί την ψηφιακή του αναπαράσταση).

Και αντίστοιχα οποιοδήποτε ψηφιακό αντικείμενο είναι δυνατό να αποτελεί ή να μην είναι ψηφιακό υποκατάστατο κάποιου φυσικού αντικειμένου.

Ένα ψηφιακό αντικείμενο πιθανό να είναι «εκ γενετής ψηφιακό» , ή να είναι ένα ψηφιακό υποκατάστατο .

Ο χώρος που απεικονίζεται στον Πανδέκτη αποτελείται από

· Φυσικά αντικείμενα (ΦΑ)

· Ψηφιακά αντικείμενα (ΨΑ)

· Υβριδικά αντικείμενα (ΥΑ) :

Αντικείμενα που είναι ταυτόχρονα και φυσικά και ψηφιακά π.χ. μια παρουσίαση-διάλεξη με τη χρήση υπολογιστή και οπτικών μέσων.

Οποιοδήποτε αντικείμενο εντασσόμενο σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες μπορεί να είναι:

· αυθεντικό πρωτότυπο,

· αυθεντικό αντίγραφο, ή

· πρόχειρο αντίγραφο

Οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αντικείμενα κατηγοριοποιούνται ως προς :

– Την υφή (φυσικά, ψηφιακά, υβριδικά / κείμενα, εικόνες, κινηματογραφήματα )

– Την πρωτοτυπία ή εγκυρότητα τους

– Την ένταξη τους σε ενότητες (Συλλογές πνευματικά δικαιώματα)

– Την φυσική τους θέση

– Τα φυσικά-τεχνικά χαρακτηριστικά

3.2 Συλλογές

Τα ΦΑ, τα πρωτότυπα ΨΑ και ΥΑ ανήκουν σε συλλογές και υποσυλλογές και είναι ιδιόκτητα ή ξένα ή δανεικά σε σχέση με το Σωματείο.

«Συλλογή» είναι ομάδα συσχετισμένων αντικειμένων ή/και συλλογών, που πιθανώς κατανέμονται σε διαφορετικούς τόπους.

Μια συλλογή είναι ένα δένδρο, όπου οι τελικές απολήξεις (φύλλα) είναι αντικείμενα και οι ενδιάμεσοι κόμβοι είναι υποσυλλογές.

Η συλλογή είναι από πολλές απόψεις διαφορετική λογική δομή από την Βάση δεδομένων.

• Η ΒΔ είναι συνάθροιση εγγραφών, η συλλογή είναι συνάθροιση αντικειμένων.

• Στις ΒΔ η κατανομή των εγγραφών σε πίνακες (αρχεία) είναι πολύ διαφορετική από την κατανομή των αντικειμένων σε συλλογές αφού σε κάθε περίπτωση τα κριτήρια κατανομής είναι διαφορετικά

• Οι εγγραφές των αντικειμένων πολλών διαφορετικών συλλογών συναθροίζονται στην ίδια ΒΔ

• Οι εγγραφές των αντικειμένων μιας συλλογής κατανέμονται σε πολλές διαφορετικές ΒΔ

• Ένα αντικείμενο ενώ ανήκει σε μια μοναδική συλλογή καταχωρίζονται εγγραφές του ανακτήσιμες σε πολλές ΒΔ.

• Ένα αντικείμενο ανήκει σε πολλές ταυτόχρονα συλλογές ένώ υπάρχει μία και μοναδική εγγραφή του καταχωρισμένη σε μιαν και μοναδική ΒΔ

3.3 Δημιούργημα -Άρθρο

Από την άλλη εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταχώρηση πνευματικών, καλλιτεχνικών, ιστορικών, μελετητικών χαρακτηριστικών σχετικών με ένα πολιτιστικό τεκμήριο–ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ή συσχετισμένη ομάδα πολιτιστικών τεκμηρίων-αντικειμένων.

Δηλαδή για ένα λογοτεχνικό έργο π.χ. είναι σημαντικό να ανακτάμε από την ΒΔ πληροφορίες που αναφέρονται στη γλώσσα, στο είδος, στο φιλοσοφικό ρεύμα, στο ρυθμό, στις μελέτες, διασκευές, μεταφορές σε άλλα είδη τέχνης, στις κατά καιρούς εκδόσεις του, στο συγγραφέα και λοιπούς συνδιαμορφωτές της διαδρομής του εργου και άλλες πληροφορίες.

Προκειμένου για μια χορευτική παράσταση είναι ανάλογα σημαντικό να αντλούμε πληροφορίες για τους συντελεστές της (χορευτικό συγκρότημα, χορογράφος, χορευτές, μουσικοί και είδη μουσικών οργάνων, φροντιστές, κινηματογραφιστής, φωτογράφος της παράσταση κ.τ.λ.) τις χορευτικές ενότητες, τα είδη χορού που χορεύτηκαν, μουσικά κομμάτια που χρησιμοποιήθηκαν και ερμηνεύθηκαν χορευτικά, κριτικές δημοσιευμένες σε έγκυρα έντυπα, αφίσες και φυλλάδια της παράστασης, σχολιασμός και απόψεις ιστορικά στοιχεία σχετικά με το κάθε είδος χορού, και μουσικής κ.ο.κ.

Η οντότητα η οποία σωρεύει επάνω της όλε τις πληροφορίες που προαναφέραμε είναι για το ΠΣ «Πανδέκτης του Ελληνικού Χορού» το «ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ».

«Δημιούργημα» είναι οποιοδήποτε αντικείμενο προϊόν ατομικής ή συλλογικής, πνευματικής ή καλλιτεχνικής εργασίας, που παρουσιάζει μιαν αυτοτέλεια υπόστασης και καταχωρίζεται στην βάση δεδομένων.

3.3.1 Δημιούργημα –αντικείμενο:

Το έργο δημιουργείται άπαξ ως πρωτότυπο και είναι πιθανό να παραχθούν αναρίθμητα αντίγραφα ακριβή ή έστω με ανεπαίσθητες διαφορές, που οφείλονται σε ανεπάρκεια υλικών, μέσων ή τη μετριότητα του αναπαραγωγού και όχι στην διάθεση προσθήκης νέων χαρακτηριστικών.

Τα δημιουργήματα αντικείμενα τόσο τα πρωτότυπα όσο και τα αντίγραφα έχουν υλική υπόσταση.

3.3.2 Δημιούργημα- πρότυπο πραγματοποιήσεων

Το έργο έχει αλγοριθμικό χαρακτήρα.

– Το πρότυπο επαναλαμβάνεται παρέχοντας τη δυνατότητα ερμηνευτικών προσεγγίσεων.

– Τα δημιουργήματα αυτά είτε πρωτότυπα είτε αντίγραφα δεν έχουν απτή υλική υπόσταση και είναι «εφήμερα γεγονότα».

– Η καταγραφή τους είτε ως αλγόριθμος είτε ως εκτέλεση του αλγορίθμου απαιτεί την μεταγραφή τους ολικώς ή μερικώς σε άλλα μέσα πνευματικής ή καλλιτεχνικής έκφρασης που έχουν απτή υλική υπόσταση.

– Λόγω της υφής τους δεν μιλάμε για αντίγραφα αλλά για εκφάνσεις (π.χ. η σε διδασκαλία Κάρολου Κουν παράσταση της τραγωδίας «Πέρσαι» του Αισχύλου) και για μεταγραφές αυτής της έκφανσης (π.χ. φωτογραφίες από την παράσταση στην Επίδαυρο).Τέτοια δημιουργήματα έχουμε στο θέατρο, Κίνηση, Μίμηση, ομιλία, Μουσική

3.3.3 Έκφανση δημιουργήματος

Η σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και καταχωρισμένες περιστάσεις αναπαραγωγή του προτύπου.

Π.χ. η παράσταση του θεατρικού έργου «Δωδεκάτη νύχτα» του Γουίλιαμ Σαίξπηρ από το Εθνικό Θέατρο την θεατρική «σαιζόν» 1985 σε σκηνοθεσία ΧΧ, και πρωταγωνιστές τους ΥΥ, ΖΖ.

3.3.3.1 Μεταπτώσεις δημιουργημάτων

Πέραν αυτών τα δημιουργήματα είναι σημεία αναφοράς και πηγές άλλων δημιουργημάτων.

Έτσι έχουμε:

Μεταφράσεις

( Μεταφράσεις– Μεταγλωττίσεις – Αποδόσεις) δημιουργημάτων

Μεταδημιουργήματα

(Μεταγραφές – Μεταφορές - Διασκευές – Σχολιασμοί/Αναλύσεις – Ενσωματώσεις και άλλα)-

Ουσιαστικά έχουμε νέα έργα – δημιουργίες που παράγονται με βάση άλλα έργα. Αυτά τα μεταδημιουργήματα άλλοτε μεταφέρουν ολόκληρα , μερικώς, ατόφια ή ανασυνθεμένα σε άλλους καλλιτεχνικούς κώδικες και άλλα μέσα καλλιτεχνικής δημιουργίας. Το σχήμα 3 Παθήματα δημιουργημάτων επιχειρεί απλουστευτικά με αρκετές παραλείψεις, να δείξει την πολυπλοκότητα αυτών σχέσεων.

Η τήρηση πληροφοριών συσχέτισης μεταξύ δημιουργημάτων είναι όρος sine qua non για την αξιοπιστία και χρησιμότητα ενός τέτοιου Π.Σ.

3.3.2 Άρθρο

Τα δημιουργήματα είναι αρθρωτά για λόγους οικονομίας ή και έμπνευσης του δημιουργού τους.

Κάθε άρθρο ενός δημιουργήματος αποτελεί με τη σειρά του ένα δημιούργημα και είναι δυνατό να το μεταχειριζόμαστε ως τέτοιο.

Κάθε Δημιούργημα συντίθεται από πολλά άρθρα διαφορών δημιουργικών ποιοτήτων. (Π.χ. ένας δίσκος LP περιλαμβάνει 12 άρθρα τύπου μουσικά κομμάτια, ένα άρθρο τύπου γραφιστική επεξεργασία εξωφύλλου, ένα άρθρο τύπου επιμέλεια παραγωγής, ένα άρθρο τύπου ολοκληρωμένου δημιουργήματος και άλλα.)

Για κάθε δημιούργημα υπάρχει τουλάχιστον ένα άρθρο το άρθρο τύπου 0 που αναφέρεται στο όλο δημιούργημα

3.3.2.1 Τύποι άρθρων

Για τον Πανδέκτη επινοήσαμε 6 τύπους άρθρων προκειμένου να καλυφθούν όλες οι περιπτώσεις αρθρωτής οργάνωσης δημιουργημάτων

Άρθρο τύπου 0 Αναφέρεται στο όλο έργο

Άρθρο τύπου 1 Κυρίως υποδιαίρεση δημιουργήματος κατ’ οικονομία της λογικής οργάνωσης των περιεχομένων του έργου.(π.χ. το υπ’αριθμό 7 τραγούδι του δίσκου LP

Άρθρο τύπου 2 Το δημιούργημα είναι τίτλος περιοδικής έκδοσης και το άρθρο είναι το υπ’αριθμό ΧΧΧ φύλλο της 12/12/1912

Άρθρο τύπου 3 Το δημιούργημα είναι πολύτομο έργο και το άρθρο είναι ο Τόμος ΧΧ του έργου

Άρθρο τύπου 4 Το άρθρο είναι απόσπασμα, ή σπάραγμα άλλου δημιουργήματος που ενσωματώνεται στο δημιούργημα

Άρθρο τύπου 9 Αναφέρεται στην επιμέλεια (έκδοση, γραφιστικά – μακέτες, κοστούμια, σκηνικά, φωτισμοί κ παράστασης

Η οντότητα «ΑΡΘΡΟ» είναι οντότητα κλειδί για το σύστημα μας

3.4. Συνέργεια

Η Επόμενη έννοια κλειδί αναφέρεται στην ανθρώπινη δράση

Ένας άνθρωπος συνεργεί ώστε ένα δημιούργημα να δει το φως της ζωής. Υπάρχει τεράστια ποικιλία συνεργειών εξαρτώμενες από το μέσο και τον ρόλο του εκάστοτε συνεργού. Η ευρύτητα του όρου ξεκινά από τον εμπνευστή δημιουργό και φθάνει μέχρι τον εκδότη, τον επιμελητή- γραφίστα, τον τυπογράφο, ή τον ταξιθέτη του θεάτρου.

Τα όποιας κατηγορίας αντικείμενα του Πανδέκτη δημιουργούνται, περιγράφονται, καταγράφονται, συσχετίζονται, αξιοποιούνται, μέσω ποικίλων συνεργειών από ανθρώπινα όντα και δυνατόν να αναφέρονται θεματολογικά σε άλλα ανθρώπινα όντα.

Σε μια συνέργεια διακρίνουμε το είδος συνέργειας, τον συνεργό, το ρόλο και το μέσο . Δηλαδή στην υπ’αριθμό χχχχχ συνέργεια ο συνεργός ΑΑ ενεργεί χρησιμοποιώντας το μέσο ΒΒΒ και έχει το ρόλο ΓΓΓ.

Υπό μορφή πίνακα αυτή η πρόταση παρουσιάζεται ως εξής:

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Ισχύουν τα εξής:

• Ένα άρθρο έχει πολλές συνέργειες

• Ένα συνεργός συμμετέχει σε πολλές συνέργειες με διαφορετικά μέσα και διαφορετικούς ρόλους

• Ο συνεργός μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή Νομικό πρόσωπο (κομπανία)

3.4.1 Προσωπικές πληροφορίες στον Πανδέκτη

Οι «συνεργοί» υπενθυμίζουν ότι ο Πανδέκτης διαχειρίζεται και πληροφορίες αναφερόμενες σε ανθρώπινα όντα. Τα ανθρώπινα όντα, που καταχωρίζονται στον ΠΑΝΔΕΚΤΗ, μπορεί να είναι:

• Α Συνεργοί στη παραγωγή ενός δημιουργήματος

• Β Ιστορικές ή μη προσωπικότητες που αποτελούν θέμα ενός δημιουργήματος (π.χ Ε. Βενιζέλος)

• Γ Συντελεστές στην ενημέρωση και συντήρηση του ΠΑΝΔΕΚΤΗ

• Δ Απλοί ή ειδικά εξουσιοδοτημένοι χρήστες του ΠΑΝΔΕΚΤΗ

Είναι δυνατό να συγκεντρώνονται στο ίδιο πρόσωπο και τα τέσσερα πιο πάνω χαρακτηριστικά.

Ο Πανδέκτης πρέπει να τηρεί αναλυτική και λεπτομερή κατά το δυνατόν πληροφορία για την κατηγορία Α.

Οι λεπτομερειακές βιογραφικές αναφορές για την κατηγορία Β αποτελούν Αντικείμενο άλλων Π.Σ.

Ενώ για τις κατηγορίες Γ και Δ, η όποια πληροφορία συγκεντρώνεται αναφέρεται στη χρήση και λειτουργία του Πανδέκτη.

Προκειμένου για την κατηγορία Α οι πληροφορίες πρέπει να είναι

Τυποποιημένα πεδία αναφοράς ( Όνομα, επώνυμο, ψευδώνυμο, τόπος χρόνος γέννησης, δράσης, θανάτου, κατηγορία είδος τέχνης κ.τ.λ.

Φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Βιογραφικό σε ελεύθερο κείμενο σύμφωνα με τις υποδείξεις του ενδιαφερόμενου

3.4.5 Η μέχρι στιγμής ανάλυση των σχέσεων αντικείμενο/δημιούργημα/άρθρο/ συνέργεια/συνεργός αποτυπώνεται στο απλουστευμένο διάγραμμα Nijssen ΔΟΣ2 (λείπουν οι περιορισμοί και οι πλήρεις λογικές προτάσεις)

3.5 Θησαυρός

Υπάρχουν ακόμη τρία (3) καίριας σημασίας χαρακτηριστικά που οδηγούν σε μιαν ακόμα έννοια κλειδί για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του Πανδέκτη

• Ο Πανδέκτης είναι πολύγλωσσος ως προς την διατηρούμενη σ’αυτόν πληροφορία.

• Διατηρεί την ιστορικότητα των πολιτισμικών-γεωγραφικών-εθνοτικών ενοτήτων ώστε να είναι εφικτή η διασυνδεδεμένη αναδρομική αναζήτηση πολιτισμικών τεκμηρίων.

• Εξασφαλίζει την ελευθερία του χρήστη ερευνητή σχολιαστή στην εισαγωγή και χρήση όρων χωρίς κανέναν ακαδημαϊκό περιορισμό.

Αυτό σημαίνει ότι για κάθε βασική οντότητα (Αντικείμενο, Δημιούργημα-Αρθρο, Συνέργεια-Συνεργός) δίνονται τιμές σε κατηγορήματα όπως :

• Γλώσσα, πληθυσμιακή ενότητα, γεωγραφική-διοικητική περιοχή

Και αυτό σε ένα πλαίσιο ανοχής ισοδύναμων εκφράσεων (μεταφράσεις, συνώνυμα, ισοδύναμες γραφές) ανεξάρτητα από το χρόνο και την κατά περιόδους διοικητική-οργανωτική ένταξη ενός πολιτισμικού φαινομένου.

Η οντότητα που συνδέει όλες αυτές τις πληροφορίες είναι το λήμμα του θησαυρού όρων.

Στο θησαυρών όρων είναι καταγραμμένες όλες οι εκφράσεις που εμφανίζονται στον Πανδέκτη είτε ως τυποποιημένες τιμές κατηγορημάτων είτε ως ελεύθερες μεταβλητές απόδοσης τιμών σε κατηγορήματα.

Π.χ. Τόπος γέννησης της διάσημης χορεύτριας Οτερό (4/11/1868 Ponte de Valga στη Γαλλικία της Ισπανίας) έχει καταχωρηθεί στο Θησαυρό μαζί με όλες τις ισοδύναμες γραφές του

Παράδειγμα ισοδύναμων γραφών είναι η λέξη Σμύρνη = (Σμύρνα, Izmir, Ιζμιρ, Smyrni, Smirni, Smyrne, Smyrna κ.τ.λ.)

3.6 Χωροχρονική ομοιογένεια – νοηματοδοσία όρων

Ο Θησαυρός διασυνδέεται με ικανό αριθμό βασικών αρχείων βοηθητικού χαρακτήρα όπως:

Κράτη, γλώσσες, πληθυσμιακές ενότητες, τοπωνύμια, Διοικητικές υποδιαιρέσεις, Μουσικά όργανα, Είδη χορών, και άλλα.

Ο θησαυρός εξασφαλίζει την υπαρκτότητα ορθότητα των συμβολοσειρών (λέξεων , εκφράσεων) που εισάγονται στο σύστημα. Δεν επιλαμβάνεται του νοήματος και των πραγματικών σχέσεων μεταξύ των ονομάτων.

Το σύστημα καταγράφει συσχετίζει και χρησιμοποιεί την ιστορική εξέλιξη των

· Κρατών και Διοικητικών υποδιαιρέσεων

· Τοπωνυμίων και διοικητικών υποδιαιρέσεων

· Γεωγραφικών όρων και τοπωνυμίων

· Γλωσσών εθνοτήτων ή εθνοτικών ομάδων

· Μουσικών οργάνων

· Χορευτικών χαρακτηριστικών

· Τίτλων έργων

Τα σχήματα ΔΟΣ3 και ΔΟΣ4 είναι ένα δείγμα της αποτύπωσης των σχέσεων τέτοιων οντοτήτων

3.7 Ασφάλεια

Πρόνοια για την ασφάλεια του Π.Σ. Πανδέκτης λήφθηκε από τις αρχικές φάσεις του σχεδιασμού και σημαντικό μέρος της είναι ενσωματωμένο στη δομή του.

3.7.1 Φυσικό επίπεδο ασφάλειας

• Προστατευόμενο κεντρικό σύστημα Η/Υ από φυσικές καταστροφές (φωτιά, διακοπή ρεύματος)

• Περιοδική λήψη αντιγράφων ασφαλείας της ΒΔ και των ενδιάμεσων μεταβολών

• Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για κάθε ψηφιακό υποκατάστατο πολιτισμικού τεκμηρίου των συλλογών του Θεάτρου και φύλαξη σε άλλο χώρο.

• Απομόνωση φυσική και λειτουργική διδικτυακής πύλη, και των διαδικασιών ηλ. Ταχυδρομείου και διαδικτύου του Θεάτρου από τον Πανδέκτη

3.7.2 Ασφάλεια πρόσβασης

• Οποιοσδήποτε χρήστης του Πανδέκτη πρέπει να είναι διαπιστευμένος στο σύστημα με διαβαθμιζόμενα δικαιώματα πρόσβασης.

• Υπάρχουν 7 επίπεδα διαβάθμισης, από αυτό του administrator έως αυτό του απλού ευκαιριακού χρήστη

3.7.3 Λειτουργική ασφάλεια

• Ελάχιστοι χρήστες έχουν δικαίωμα εγγραφής νέων στοιχείων στα βασικά μητρώα του Πανδέκτη.

• Όλες οι τυποποιημένες τιμές πεδίων βρίσκονται σε αντίστοιχους κατά πίνακα (αρχείο) πίνακες αναζήτησης τιμών (lookup tables). Ετσι επιτυγχάνεται η συνεπής χρήση όρων στο ΠΣ. Η όποια μεταβολή η επέκταση πεδίου τιμών γίνεται αυστηρά μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες.

3.7.4 Ασφάλεια υποκαταστάτων

Υπάρχουν τρείς τύποι υποκαταστάτων για κάθε ΦΑ

• Υποκατάστατο υψηλής ανάλυσης

• Υποκατάστατο μέτριας ή χαμηλής ανάλυσης (λειτουργικό υποκατάστατο)

• Υποκατάστατο τύπου «εικονίδιο προεπισκόπησης» (thumbnail)

• Στο υποκατάστατο υψηλής ανάλυσης πρόσβαση έχει μόνο ο administrator.

3.7.5 Ασφάλεια πνευματικών δικαιωμάτων

• Η διάθεση στον κοινό χρήστη μόνο λειτουργικών υποκαταστάτων αποτρέπει την με κερδοσκοπικά κίνητρα υποκλοπή αντιγράφων αυτών αφού οι εκτυπώσεις που θα παραχθούν θα είναι κακής ποιότητας (μεγάλος κόκκος, μικρή διάρκεια)

• Ο χρήστης που ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει συγκεκριμένο τεκμήριο θα πρέπει να έλθει σε επαφή και συμφωνία με το Θέατρο και έναντι ή άνευ υλικού αντιτίμου να λάβει την άδεια αξιοποίησης αυτού.

• Πέραν αυτού όλες οι εικόνες (κινούμενες και στατικές) φέρουν υδατογράφημα.

Η σύντομη αυτή ξενάγηση στο πληροφορικό σύστημα του Πανδέκτη του ελληνικού χορού προφανώς δεν αποτελεί την επιστημονική περιγραφή του συστήματος αποσκοπεί απλά να ενημερώσει τον κοινό χρήστη για τις δυνατότητές του και να τον εξοικειώσει με τις παραδοχές τις αρχές και την εσωτερική ορολογία του συγκεκριμένου πληροφορικού συστήματος.

4. Όγκοι μεγέθη

Ενδεικτικό του «μεγέθους» του συστήματος είναι ότι δομείται από

• 159 συνολικά κανονικοποιημένους Πίνακες

• 317 add/upd/del/view Φόρμες

• 542 Βασικά Script

• 1.205 Script βοηθητικά, βιβλιοθήκες

• Στις περισσότερες βασικές «οθόνες» Scripts εκτελούνται > 500 ερωτήματα σχεδόν όλα πολλαπλά (join ) με απόκριση server 2< και Browser (Firefox 2 I. Explorer 5+)

Στον Πανδέκτη μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί με προσεκτική αξιολόγηση και εφαρμογή αυστηρών διαδικασιών παρακολούθησης και εποπτείας της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης:

κείμενα (συμβολοσειρές) 4.500

εικόνες στατικές 22.000

εικόνες κινούμενες (video) 4.000

ηχογραφήματα 6.500

5. Κατακλείδα

Ο Πανδέκτης δεν τελείωσε. Δεν τελειώνει ποτέ. Διαρκώς θα εμπλουτίζεται και θα βελτιώνεται. Είναι ένα εργαλείο καταγραφής και ανάκτησης κάθε είδους πληροφορίας σχετικής με το χορό . Ο Πανδέκτης φιλοδοξεί να είναι σημείο αναφοράς για τον χορό, αυθεντική πηγή και όργανο μελέτης του Ελληνικού χορού. Ο φιλόδοξος αυτός στόχος επιβάλλει την διαρκή ενημέρωση του. Με σκοπό λοιπόν τον διαρκή εμπλουτισμό του Πανδέκτη ενθαρρύνεται η, επικοινωνία των ενδιαφερομένων να συμβάλλουν στην βελτίωσή του. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να συμβεί μέσω της διαδικτυακής πύλης, που έχει δημιουργηθεί, αλλά και των άλλων συμβατικών μεθόδων. Είναι ευπρόσδεκτο κάθε συναφές με το χορό πολιτιστικό υλικό σε ψηφιακή ή όχι μορφή, που μετά από τις δρομολογημένες διαδικασίες αξιολόγησης, ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης θα αναρτάται στη ΒΔ με πλήρη σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών-συνεργών.

Δημήτρης Νησίδης